GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Müdürlüğümüz Kadırga Orman İşletme Şefliği 13  numaralı bölme içerisinde kalan 2,15 Ha. Taşlıdere Konaklamasız Orman Parkı 20 (Yirmi) yıl süreli işlet...

Müdürlüğümüz Kadırga Orman İşletme Şefliği 13  numaralı bölme içerisinde kalan 2,15 Ha. Taşlıdere Konaklamasız Orman Parkı 20 (Yirmi) yıl süreli işletme hakkının kiraya verilmesi.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1.İDARENİN :

 1.1 ) Adresi:Kavaklı Mah. Sahil Caddesi No: 42
Gölcük /KOCAELİ
1.2 ) Telefon ve faks numarası: 0262 412 52 92 / 0262 412 52 90
 1.3 ) Elektronik posta adresi:[email protected]

 

2.İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:

Sıra  NoAdıNiteliğiİliİlçesiKöyü/
Mah
MevkiiYüz
ölçümü
Muhdesatıİşletme Hakkı Kira Süresi
2.1Taşlıdere Konaklamasız Orman Parkı Gelir Getirici Tesislerin İşletmeciliğinin KiralanmasıOrman (Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer)KocaeliGölcükİrşadiyeTaşlıdere2,15 Ha.Tesis Yoktur20 (Yirmi) Yıl

3. İHALE KONUSU İŞİN:

3.13.1) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki):1 Adet Konaklamasız Orman Parkında yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanununun 25 ve Ek-8 inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.
3.2Taşlıdere Konaklamasız Orman Parkı için tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli198.000,00 TL
Taşlıdere Konaklamalı Orman Parkının geçici teminat bedeli60.000,00 TL (Tahmin edilen bedelin % 30’u)

4. İHALENİN:

4.1:    Taşlıdere Konaklamasız Orman Parkı İçin Yapılacağı Yer:Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu
Taşlıdere Konaklamasız Orman Parkı İçin Tarih ve Saati: 15/09/2023 - 10:00     

                                                                                           

İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER:

 
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C.
kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
5.1.3 Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve    faks numarası (Varsa) bildirmeleri,
5.1.4 Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını  bildirmeleri,
5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ),
5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu kurumlarından istenmeyecek).
5.1.7. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5.1.8.Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
5.1.9. Kapalı  Teklif Usulü İhale Şartnamesi  ve eklerinin  (İhale dokümanının) satış
bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,
5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.11. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.12. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
5.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek
zorundadır.

6.İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):
İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 400,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, GölcükOrman İşletme Müdürlüğünün veznesine yada Ziraat Bankası Gölcük Şubesi’ndeki IBAN TR760001000424123611695001 numaralı hesabına yatıracaklardır.

 7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ :
7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
7.2. Teklifler,
       15/09/2023 Cuma günü Taşlıdere Konaklamasız Orman Parkı İçin saat 10:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak
 suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve
değiştirilemez.
8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
                                                                                                              İLAN OLUNUR.

   

         ILN01886247                                                                                                                                         #ilangovtr 

#ilangovtr

Basın No ILN01886247

08 Eyl 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Demokrat Kocaeli Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Demokrat Kocaeli hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Demokrat Kocaeli editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Demokrat Kocaeli değil haberi geçen ajanstır.