ENERJİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ENERJİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIRT.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) GEBZE VAGON BAKIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ...

ENERJİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)

GEBZE VAGON BAKIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA 1000V ENERJİ TEMİNİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1311510

1-İdarenin

a) AdıT.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)
b) Adresi1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 Haydarpaşa KADIKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası2163488020-381 - 2164148740
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) AdıGEBZE VAGON BAKIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA 1000V ENERJİ TEMİNİ YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı35 KALEMDEN OLUŞAN GEBZE VAGON BAKIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA 1000V ENERJİ TEMİNİ YAPILMASI YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI GEBZE VAGON BAKIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA
ç) Süresi/teslim tarihiYer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihiSözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati14.12.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Gar Binası Asma Kat Haydarpaşa/Kadıköy/ İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; D 3 grubu işlerdir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 60

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı: 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (6,01-8,00m arası)0,003115%0,004673%0,1
190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı -600-800 kg/m3)0,019198%0,028797%0,1
18,5 cm - 20 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması0,113958%0,170937%0,2
250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması0,015612%0,023418%0,2
Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere)0,124028%0,186042%0,2
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)0,129162%0,193744%0,2
Kırma taş, şose ve asfalt sökülmesi.0,027106%0,04066%0,2
Beton döşemelerde, B 25/5 tipi 1. kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık inşaat derzi yapılması0,096467%0,1447%0,2
8 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile)0,009298%0,013946%0,2
Delgi Makinesiyle Her Türlü Zeminde/Kayada, Her Uzunlukta, Her Çapta ve Açıda Ankraj, Zemin Çivisi, Bulon ve Barbakan Deliği Delinmesi0,334915%0,502373%0,3
Boyalı demir imalatın iki kat yağlı boya ile boyanması0,018272%0,027408%0,2
Dışarıdan müdahaleli panik bar mekanizmasının temini ve yerine Montajı0,00257%0,003855%0,1
120 Dakika dayanımlı panik barlı yangın kapısı yapılması0,001188%0,001782%0,1
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)0,031571%0,047356%0,2
2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması0,075209%0,112814%0,2
5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)0,204076%0,306114%0,3
Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması0,02528%0,037921%0,1
Kuvars agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda)0,072392%0,108588%0,2
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması0,012598%0,018897%0,2
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması0,003308%0,004962%0,2
2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması0,085647%0,128471%0,2
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması0,218311%0,327466%0,3
Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)0,010879%0,016318%0,1
Ø =150 mm anma çaplı Koruge drenaj boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8)0,014792%0,022188%0,1
150 mm, Karayolu, demiryolu, nehir vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde) yönlendirilebilir yatay delgi (HDD) metodu ile delik açılması0,032445%0,048668%0,2
Topraklama hattı-70 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil0,176236%0,264354%0,2
Kablo Tava Sistemleri0,103132%0,154698%0,2
2400 kVA, 33/1,7 kV Kuru Tip Trafo (Al)15,469787%23,204681%8
Metal Muhafazalı Kesicili 36 kV Orta Gerilim Panosu15,943352%23,915028%8
1x240 mm2 N2XSHR(AL)H 1,8 kV Cu11,751426%17,627139%7
12 kV Dağıtım Panosu4,314703%6,472054%3
1000V Dağıtım Panosu16,320395%24,480593%8
Yeni Kurulacak Trafo Merkezinin Marmaray OG Sistemine Entegre Edilmesi10,991383%16,487075%6
Trafo Odası AG Tesisatının Yapılması2,531526%3,797289%3
UIC 552 Standardında Enerji Bağlantı Ekipmanı0,716662%1,074992%2

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 10 )
Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:Teklif bedelinin En az %30 u kadar 33 kV veya 34,5 kV gerilimden elde edilmiş, 750 V – 1000 V – 1500 V AC (monofaze) veya DC gerilimli besleme işi yapmış olması durumunda 10 puan alınır. İş deneyim belgesi sunmaması durumunda Mühendislik Diploması puan alamaz. -İş ortaklığında, ortaklardan birinin herhangi bir belge tutarlı 33 kV veya 34,5 kV gerilimden elde edilmiş, 750 V – 1000 V – 1500 V AC (monofaze) veya DC gerilimli besleme işi yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda 10 puan alınır. İş deneyim belgesi sunmaması durumunda Mühendislik Diploması puan alamaz. -İş ortaklığında ortaklardan birinin herhangi bir belge tutarlı 33 kV veya 34,5 kV gerilimden elde edilmiş, 750 V – 1000 V – 1500 V AC (monofaze) veya DC gerilimli besleme işi yaptığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda 10 puan alınır. İş deneyim belgesi sunmaması durumunda Mühendislik Diploması puan alamaz.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Var olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur TanımıFiyat Dışı
Unsur Puanı
Teklif bedelinin En az %30 u kadar 33 kV veya 34,5 kV gerilimden elde edilmiş, 750 V – 1000 V – 1500 V AC (monofaze) veya DC gerilimli besleme işi yapmış olması durumunda 10 puan alınır. İş deneyim belgesi sunmaması durumunda Mühendislik Diploması puan alamaz. -İş ortaklığında, ortaklardan birinin herhangi bir belge tutarlı 33 kV veya 34,5 kV gerilimden elde edilmiş, 750 V – 1000 V – 1500 V AC (monofaze) veya DC gerilimli besleme işi yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda 10 puan alınır. İş deneyim belgesi sunmaması durumunda Mühendislik Diploması puan alamaz. -İş ortaklığında ortaklardan birinin herhangi bir belge tutarlı 33 kV veya 34,5 kV gerilimden elde edilmiş, 750 V – 1000 V – 1500 V AC (monofaze) veya DC gerilimli besleme işi yaptığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda 10 puan alınır. İş deneyim belgesi sunmaması durumunda Mühendislik Diploması puan alamaz.10

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
• “3 Mayıs 2016 tarih 29701 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı işlerinde sınır değer katsayısı (N) 1 olarak belirlenmiştir.”

#ilangovtr                                                                                                                                                      ILN01935139

#ilangovtr

Basın No ILN01935139

22 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Demokrat Kocaeli Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Demokrat Kocaeli hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Demokrat Kocaeli editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Demokrat Kocaeli değil haberi geçen ajanstır.