AKARYAKIT VE ADBLUE ALIM İŞİ

AKARYAKIT VE ADBLUE ALIM İŞİİZMİT BELEDİYESİ-MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT VE ADBLUE ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanu...

AKARYAKIT VE ADBLUE ALIM İŞİ

İZMİT BELEDİYESİ-MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT VE ADBLUE ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1485158

1-İdarenin

a) AdıİZMİT BELEDİYESİ-MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
b) AdresiİZMİT BELEDİYESİ-MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ-Fen İşleri Tepeköy Şantiyesi-Tepeköy Mahallesi Sepetçiler Yolu Sokak No:16 İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası2623180000 - 2623180059
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) AdıAKARYAKIT VE ADBLUE ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı1.KISIM : Kurşunsuz benzin (95 Oktan): 11.000 Lt., Motorin : 1.200.000 Lt. 2.KISIM: Adblue : 30.000 Lt.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer1.KISIM: 01.02.2024-30.09.2024 tarihleri arasında peyder pey alınacak; İdaremizin ihtiyacı olan akaryakıt yurt genelinde "Taşıt Tanıma Sistemi" ne sahip olan firmalar ve bayilerde bulunan pompalardan, İdarenin istasyonlara gidemeyen iş makinalarının yakıt ihtiyacı ise, yüklenici firmanın sözleşme süresi boyunca idareye tahsis edeceği en az 24 tonluk (4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği) K2 belgeli sayaçlı akaryakıt tankeri ile Tepeköy Mahallesi Sepetçiler Yolu Sokak No:16 adresinde bulunan Yakıt İstasyonuna teslim edilerek yapılacaktır. 2.KISIM: 01.02.2024-30.09.2024 tarihleri arasında peyder pey alınacak; Yüklenici Adblue teslimatını Avrupa ve ABD vibrasyon standartlarına uygun üzerinde dijital sayaçlı Adblue pompası bulunan 1000 litrelik IBC tanklar ile idaresinin belirlemiş olduğu istasyonlara istenilen zaman aralıklarında ve istenilen miktarda ADBLUE teslimi yapılacaktır. Dökme ürünün teslim edileceği adres: Tepeköy Mahallesi Sepetçiler Yolu Sokak No:16 İzmit/KOCAELİ
ç) Süresi/teslim tarihi1.KISIM: 01.02.2024 - 30.09.2024 tarihleri arasında peyder pey alınacak; İdaremizin ihtiyacı olan akaryakıt yurt genelinde "Taşıt Tanıma Sistemi" ne sahip olan firmalar ve bayilerde bulunan pompalardan, İdarenin istasyonlara gidemeyen iş makinalarının yakıt ihtiyacı ise, yüklenici firmanın sözleşme süresi boyunca idareye tahsis edeceği en az 24 tonluk (4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği) K2 belgeli sayaçlı akaryakıt tankeri ile peyder pey yapılacaktır. Dökme ürünün teslim edileceği adres: Tepeköy Şantiyesi- Tepeköy Mah. Sepetçiler Yolu Sk. No:16 İzmit/KOCAELİ 2.KISIM: 01.02.2024 - 30.09.2024 tarihleri arasında peyder pey alınacak; Yüklenici Adblue teslimatını Avrupa ve ABD vibrasyon standartlarına uygun üzerinde dijital sayaçlı Adblue pompası bulunan 1000 litrelik IBC tanklar ile idaresinin belirlemiş olduğu istasyonlara istenilen zaman aralıklarında ve istenilen miktarda ADBLUE teslimi yapılacaktır. Dökme ürünün teslim edileceği adres: Tepeköy Şantiyesi- Tepeköy Mah. Sepetçiler Yolu Sk. No:16 İzmit/KOCAELİ. Yüklenici depoların güneşten etkilenmemesi için gerekli önlemleri alacaktır. Montajı yapılan depo ve sayaçların bakımı en az ayda 1 kez yüklenici tarafından yapılacaktır. Arıza yapması durumunda tamiratı yükleniciye aittir. Yüklenici sayaç ve depoların arıza yapması durumunda İdarenin bildirmesinden sonra en geç 24 saat içinde müdahale edecek ve arızayı giderecektir. Yüklenici tamirat ve bakım işlerini süresi içinde yapmaması durumunda cezai işlem uygulanacaktır. Yüklenici, teslim konusu ürünün teslim mahallinde mesai günlerinde 08.00 – 15.00 saatleri arasında teslim edecektir. Bu saatler dışında ürünler teslim alınmayacaktır. Ancak zorunlu hallerde idare bu saatler dışında Adblue’yu teslim alabilecektir. Teslimatlar da yüklenici veya yetkili temsilcisi bulunacaktır.
d) İşe başlama tarihi01.02.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati19.01.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi Belsa Plaza A Blok No:9 7.Kat Toplantı Salonu 41300 İzmit/KOCAELİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1.KISIM İÇİN;
a) İstekli, bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve ihale tarihi itibarı ile geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgesini,
b) İstekli, bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise, Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve ihale tarihi itibarı ile geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve ihale tarihi itibarı ile geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığı'ndan alınmış İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
e) İsteklinin veya bayisi olduğu dağıtıcının Kocaeli il sınırları içerisinde en az 25 adet, İzmit ilçe sınırları içerisinde, en az 5 adet taşıt tanıma sistemine sahip akaryakıt istasyonu olduğunu belgelendirerek teklifleriyle birlikte imzalı ve kaşeli olarak ibraz edeceklerdir. ( İstekli bu istasyonların adı ve adresini içeren belgelerini teklifleriyle birlikte sunacaktır.)

2.KISIM İÇİN;
Teklif ettiği Adblue ürününün VDA lisans sertifikası sunacaktır.
*** İlgili evraklar yeterlilik bilgileri tablosunda sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosuna ilişkin bilgileri sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosununa ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tablolarına ilişkin bilgiler sunulabilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1.KISIM İÇİN; Kamu ve özel sektöre yapılmış, akaryakıt ürünlerinin satışı konulu her türlü iş, benzer iş olarak kabul edilecektir.
2.KISIM İÇİN; Kamu ve özel sektöre yapılmış, adblue veya akaryakıt ürünlerinin satışı konulu her türlü iş, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#İlangovtr                                                                                                                                                                  ILN01953927
 

#ilangovtr

Basın No ILN01953927

21 Ara 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Demokrat Kocaeli Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Demokrat Kocaeli hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Demokrat Kocaeli editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Demokrat Kocaeli değil haberi geçen ajanstır.