İZMİT İLÇESİ TORAMANLAR TARIMSAL SULAMA SUYU HATTI 2 ETAP İNŞAATI

İZMİT İLÇESİ TORAMANLAR TARIMSAL SULAMA SUYU HATTI 2 ETAP İNŞAATIKOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜİzmit İlçesi Toramanlar Tarımsal Su...

İZMİT İLÇESİ TORAMANLAR TARIMSAL SULAMA SUYU HATTI 2 ETAP İNŞAATI

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmit İlçesi Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı 2 Etap İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/146455

1-İdarenin

a) AdıKOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) AdresiSerdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 41100 İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası2623173288 - 2623173292
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adıİzmit İlçesi Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı 2 Etap İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı60.393 m tarımsal sulama suyu hattı, 3.160 m tahliye hattı, 130 adet hidrant odası, 3 adet 250 m³ su deposu ve 2 adet sulama suyu terfi merkezi ile vana ve vantuz odalarının imalatları yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yerKOCAELİ İLİ GENELİ
ç) Süresi/teslim tarihiYer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihiSözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati13.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)İSU Genel Müdürlüğü A Blok A-202 nolu İhale Salonu İzmit / KOCAELİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan A/III veya A/IV Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
HER CİNS ZEMİNDE HENDEK, TEMEL VE SERBEST KAZI YAPILMASI4,144%9,472%2,584
KAZI MALZEMESİNİN TAŞINMASI2,501%5,716%1,56
BORU YATAKLAMA VE GÖMLEKLEMESİNDE GRANÜLOMETRİK KUM –
KIRMATAŞ İLE SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI
8,832%20,188%5,606
BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA KIRMATAŞ MALZEME İLE
SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI
0,616%1,409%0,384
BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA STABİLİZE MALZEME İLE
SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI
0,676%1,546%0,422
İDARE MALI Ø 150 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ0,235%0,538%0,147
İDARE MALI Ø 250 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ0,622%1,422%0,388
İDARE MALI Ø 400 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ0,481%1,1%0,3
İDARE MALI Ø 500 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ0,21%0,479%0,131

Ø 63 MM ÇAPINDA 10ATÜ PE BORUNUN DÖŞENMESİ0,254%0,58%0,158
Ø 110 MM ÇAPINDA 10ATÜ PE BORUNUN DÖŞENMESİ1,62%3,702%1,01
Ø 110 MM ÇAPINDA 16 ATÜ PE BORUNUN DÖŞENMESİ2,914%6,66%1,817
Ø 225 MM ÇAPINDA 16 ATÜ PE BORUNUN DÖŞENMESİ1,343%3,07%0,838
İDARE MALI Ø 250 MM ÇAPINDA 16 ATÜ PE BORUNUN DÖŞENMESİ0,217%0,496%0,135
Ø 315 MM ÇAPINDA 10ATÜ PE BORUNUN DÖŞENMESİ3,161%7,225%1,971
İDARE MALI Ø 160 MM ÇAPINDA PVC BORUNUN DÖŞENMESİ0,821%1,876%0,512
İMALATLARA AİT KOORDİNAT ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI0,826%1,889%0,515
BS20 HAZIR BETON0,184%0,422%0,115
NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN TEMİNİ, YERİNE KONULMASI (1,500-3,000
kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil))
0,291%0,665%0,181

ÇAPI Ø14-28 MM OLAN KALIN NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUĞUNUN TEMİNİ,
BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI
0,176%0,402%0,11
PLYWOOD (FİLM KAPLI) İLE YAPILAN DÜZ YÜZEYLİ ÇIPLAK BETON VE
BETONARME KALIBI
0,722%1,649%0,45
HER ÇEŞİT PROFİL, ÇELİK ÇUBUK VE ÇELİK SAÇLARLA KARKAS,
(ÇERÇEVE) İNŞAAT YAPILMASI, YERİNE TESPİTİ
0,191%0,437%0,119
Ø 100 MM ÇAPINDA ELASTOMER SÜRGÜLÜ OVAL BUŞAKLELİ
VANALARIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ
0,397%0,907%0,248
KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU
YAPILMASI
1,683%3,847%1,05
1,50 M PANEL ÇİT VE JİLETLİ TEL İLE PANEL ÇİT YAPILMASI0,205%0,468%0,128
HİDRANT ODASI İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI8,663%19,802%5,403
250 M3'LÜK PREKAST DEPONUN TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI5,12%11,703%3,193
TOROMANLAR-1 TERFİ MERKEZİNİN İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI1,412%3,227%0,88
TOROMANLAR-2 TERFİ MERKEZİNİN İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI0,96%2,195%0,599

DN100*3.6 mm St 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ0,212%0,485%0,132
DN100 PN 10 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,274%0,627%0,171
DN65 PN 10 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,208%0,475%0,129
DN50 PN 10 DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,25%0,572%0,156
DN100 PN 16 DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,171%0,391%0,107
DN100 PN 16 DARBE KONTROL VANASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,172%0,394%0,108
DN150 PN 25 DARBE KONTROL VANASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,314%0,717%0,196
DN100 ÇİFT ÇIKIŞLI PN 10 ÇIKIŞLI HİDRANT (D TİPİ KISA TİP) TEMİNİ VE
YERİNE MONTAJI
2,554%5,838%1,593
DN150 PN 16 POMPA KONTROL VANASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,479%1,095%0,299
DN200 PN 25 POMPA KONTROL VANASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,489%1,118%0,305

Q=75 lt/sn Hm=171 mSS Hg=109 mt P=200 kW 1500 dev/dak. YATAY MİLLİ
ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI
0,863%1,973%0,538
Q=25 lt/sn Hm=136 mSS Hg=84 mt P=55 kW 1500 dev/dak. YATAY MİLLİ ÇOK
KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI
0,381%0,872%0,238
Q=40 lt/sn Hm=73 mSS Hg=40 mt P=45 kW 2950 dev/dak. TEK KADEMELİ
SANTRİFÜJ POMPA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI
0,237%0,542%0,148
DN100 PN 10 PİSLİK TUTUCU (Y TİPİ) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,436%0,997%0,272
DN100 PN 10 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI2,171%4,962%1,354
DN250 PN 10 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,236%0,54%0,147
DN50 PN 10 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI0,171%0,391%0,107
DN65 PN 10 ÖN ÖDEMELİ ULTRASONİK SAYAÇ TEMİNİ VE YERİNE
MONTAJI
1,19%2,72%0,742
1 TON TEK KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ (Kaldırma Yük.=5.0 mt
Hol Boyu=10.0 mt Açıklık=4.0 mt) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI
0,806%1,842%0,503
7200 MM X 2500 MM BETONERME TRAFO KÖŞKÜ TEMİNİ VE MONTAJI0,195%0,446%0,122

630 KVA, 33/0.4-0.231 kV (28,5-34,5 kV) A+ ALÜMİNYUM SARGILI HERMETİK (TAM KAPALI) YAĞLI TİP TRANSFORMATÖR(DAHİLİ VE HARİCİ TİP)
TEMİNİ VE MONTAJI
0,341%0,78%0,213
MEVCUTTA BULUNAN TORAMANLAR GÖLETİ TERFİ İSTASYONUNDA 1 ADET GİRİŞ, 3 ADET 90 KW FREKANS KONVERTERLİ MCC, VE 1 ADET KOMPANZASYON PANOSU BULUNMAKTADIR BU 5 BÖLMELİ PANO GRUBUNA 2 ADET 200 KW FREKANS KONVERTERLİ MCC PANOSU İLAVE EDİLECEKTİR. ( PROJEDE GÖSTERİLEN VAZİYET PLANINA VE TEK HAT ŞEMASINA UYGUN TOPLAMDA 5 BÖLMELİ PANO GRUBUNA 2 ADET MCC İLAVE EDİLEREK 7 BÖLMELİ PANO GRUBU OLACAKTIR. GİRİŞ PANOSU GENİŞLİĞİ 60 CM., MCC PANOLARI 80 CM., KOMPANZASYON PANOSU 90 CM. OLMAK ÜZERE HER BÖLME DERİNLİK 80 CM, YÜKSEKLİK 220 CM OLAN PANO GRUBU. MCC PANOLARINDA. GİRİŞ PANOSUNDA 500 AMPER TMŞ., İÇ TESİSAT DAĞITIM ÜNİTESİ. VE SİGORTALARI DAHİL. ŞÖNT REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON PANOSU ( KONTAKTR-RÖLE-KONDANSATÖR VB. DAHİL) ,TÜM TERTİBATI İLE BİRLİKTE MCC PANOSUNU OLUŞTURAN TÜM ŞALT MALZEMELERİ-KUMANDA RÖLELERİ-SÜRÜCÜ-KOMPANZASYON MALZEMELERİ,GÜCÜNE UYGUN BAKIR BARALI, KABLOLAMA DAHİL PANO SETİNİN KOMPLE ÇALIŞIR VAZİYETTE TEMİNİ VE MONTAJI.) TEMİNİ VE MONTAJI0,211%0,483%0,132
1 ADET GİRİŞ, 2 ADET 55 KW FREKANS KONVERTERLİ MCC, VE 1 ADET KOMPANZASYON PANOSU. ( PROJEDE GÖSTERİLEN VAZİYET PLANINA VE TEK HAT ŞEMASINA UYGUN TOPLAMDA 4 BÖLMELİ PANO GRUBU. GÜCÜNE GÖRE UYGUN ÖLÇÜDE PANOLAR SEÇİLECEKTİR. PANO GRUBU. MCC PANOLARINDA. GİRİŞ PANOSUNDA 160 AMPER TMŞ., İÇ TESİSAT DAĞITIM ÜNİTESİ. VE SİGORTALARI DAHİL. ŞÖNT REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON PANOSU ( KONTAKTR-RÖLE-KONDANSATÖR VB. DAHİL) ,TÜM TERTİBATI İLE BİRLİKTE MCC PANOSUNU OLUŞTURAN TÜM ŞALT MALZEMELERİ-KUMANDA RÖLELERİ-SÜRÜCÜ-KOMPANZASYON MALZEMELERİ,GÜCÜNE UYGUN BAKIR BARALI, KABLOLAMA DAHİL PANO SETİNİN KOMPLE ÇALIŞIR VAZİYETTE TEMİNİ VE MONTAJI.) TEMİNİ VE MONTAJI0,294%0,672%0,183
1 ADET GİRİŞ, 2 ADET 45 KW FREKANS KONVERTERLİ MCC, VE 1 ADET KOMPANZASYON PANOSU. ( PROJEDE GÖSTERİLEN VAZİYET PLANINA VE TEK HAT ŞEMASINA UYGUN TOPLAMDA 4 BÖLMELİ PANO GRUBU. GÜCÜNE GÖRE UYGUN ÖLÇÜDE PANOLAR SEÇİLECEKTİR. PANO GRUBU. MCC PANOLARINDA. GİRİŞ PANOSUNDA 160 AMPER TMŞ., İÇ TESİSAT DAĞITIM ÜNİTESİ. VE SİGORTALARI DAHİL. ŞÖNT REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON PANOSU ( KONTAKTR-RÖLE-KONDANSATÖR VB. DAHİL) ,TÜM TERTİBATI İLE BİRLİKTE MCC PANOSUNU OLUŞTURAN TÜM ŞALT MALZEMELERİ-KUMANDA RÖLELERİ-SÜRÜCÜ-KOMPANZASYON MALZEMELERİ,GÜCÜNE UYGUN BAKIR BARALI, KABLOLAMA DAHİL PANO SETİNİN KOMPLE ÇALIŞIR VAZİYETTE TEMİNİ VE MONTAJI.) TEMİNİ VE MONTAJI0,249%0,568%0,155
GALVANİZLİ DALDIRMA TİP ENDÜSTRİYEL SAÇ KABLO KANALI ( 2,0 MM , APARATLARI DAHİL) TEMİNİ VE MONTAJI0,195%0,446%0,122
SCADA VE OTOMASYON PANOSU RTU, GSM MODEM VE TÜM KOMPANETLER [EK MODÜL HARİÇ ] DAHİL TEMİN VE MONTAJI0,948%2,167%0,591
75 KVA DİZEL KABİNLİ STANDBY JENERATÖR TRANSFER PANOSU VE
KAİDESİ DAHİL TEMİN VE MONTAJI
0,454%1,037%0,283

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü) ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

#ilangovtr

Basın No ILN01987923

21 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Demokrat Kocaeli Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Demokrat Kocaeli hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Demokrat Kocaeli editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Demokrat Kocaeli değil haberi geçen ajanstır.