İSLAM DÜNYASINDA İNSÂNÎ DURUM

Paylaş

İNSAMER(İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi)’ in hazırlamış olduğu 40 sayfalık raporu detaylı inceleme fırsatım oldu.

Aldığım notları siz değerli okurlar ile paylaşıyorum:

Raporun amacı;  İslam dünyasının içinde bulunduğu insani durumla ilgili genel tabloyu ortaya koymak.  

Raporda “İslam dünyası/ülkeleri” ifadesi ile kastedilen ülkeler İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler…

Bugün dünyada yaşanan birçok insani krizin sebebi, zannedildiği gibi kaynak kıtlığı değil, bilakis bu kaynakların kullanımının bazı ülkelerin elinde toplanmış olması veya o ülke içinde toplumun tüm kesimlerine adil biçimde dağıtılmamasıdır.

Dünya petrol ve doğal gaz kaynaklarının neredeyse üçte ikisine sahip olan dünya; İslam Dünyasıdır.

***

SİLAHLI ÇATIŞMA, İŞGAL VE SAVAŞLAR

İslam dünyasındaki çatışmaların başlıca sebepleri; etnik, dinî ve ideolojik farklılıklar.

Çatışmaların %70’i, milliyetçi duygularla hareket eden ve ayrımcı politikalara maruz kaldığını iddia eden etnik gruplar ve azınlıkların bağımsız bir devlet kurma isteğiyle ayrılıkçı gruplar etrafında toplanmalarından kaynaklanmakta.

Çatışmaların bir diğer sebebi ise doğal kaynakların dağılımı ve yenilenemeyen doğal kaynakların zamanla azalıyor olmasıdır. Uluslararası toplumda yer alan büyük güçler, kendi çıkarları adına petrol, doğal gaz gibi enerji kaynaklarının ve altın gibi değerli madenlerin bulunduğu toprakları istikrarsızlaştırarak müdahaleye açık hâle getirmekte.

Bu bağlamda zengin Arap ülkelerinin politikaları ve Ortadoğu çatışmalarındaki rolleri de önemli bir etkiye sahiptir.

İslam dünyasının farklı ülkelerindeki sosyoekonomik adaletsizlikler ve halkın siyasete katılımının engellenmesi de bir başka çatışma sebebi.

Toplumda yolsuzluk, rüşvet gibi hadiselerin artması, zenginliğin belli çevrelerin elinde tekelleşmesi, zengin ve fakir arasındaki uçurumun derinleşmesi, mahrumiyet ve mağduriyet algısı gibi unsurlar, toplumsal yapıyı içten çürütmektedir.

İslam dünyasının birçok bölgesindeki otoriter rejimlerin varlığı, muhalif seslere yönelik baskıyı artırmakta ve toplumdaki marjinalleşmeyi uç noktalara taşımakta.

Çatışmaların en önemli malzemesi kuşkusuz ithal edilen silahlar.

Bu noktada, Batılı ülkelerin İslam dünyasına yönelik en büyük ihracat kaleminin silah olduğunu bilhassa belirtmek gerekiyor.

Yaşanan çatışmaların sürmesinin Batılı silah üreticilerinin çıkarına olduğu aşikâr.

Günümüzde İslam Dünyasındaki Başlıca Gerilim ve Çatışmalar:

  • Suriye Savaşı Mısır’da cunta ve yol açtığı krizler
  • İran - Suudi Arabistan gerilimi
  • Keşmir’de işgal Sudan’da istikrarsızlık
  • Yemen’deki bölgesel savaş
  • Afganistan’da Taliban’dan kaynaklı krizler
  • Türkiye’nin terörle mücadelesi
  • Libya iç savaş
  • Bangladeş’te iç gerilimler
  • Arakan’da soykırım

 

***

EKONOMİK DURUM VE SOSYAL ADALET

1,8 milyarla dünya nüfusunun %24’ünü oluşturan İslam ülkeleri, uluslararası ekonomide önemli bir yere sahip.

Dünya genelinde ekonomik büyüklük olarak ABD (%15,3) ve Çin’in (%18,2) ayrı ayrı payları, İslam ülkelerinin toplam payından fazladır.

İslam ülkelerinde kişi başına düşen ortalama gelir 10.000 doları geçmiş durumda. (dünyada 17.225 dolar)

İşsizlik oranı %0,1 ile Katar’da en düşük. Buna karşın 2006’dan bu yana uygulanan abluka sebebiyle Filistin %27,4 ile en yüksek işsizlik oranına sahip İslam ülkesidir. Bu oran Gazze’de %52.

***

SU PROBLEMİ

Bugün 26 İslam ülkesi su stresinden ve/veya su kıtlığından muzdarip.

***

SAĞLIK HARCAMALARI

Dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan İslam ülkelerinin küresel sağlık harcamalarındaki payı sadece %4.

İslam ülkelerinde kişi başına düşen sağlık harcaması ortalama 202 dolar; bu ise 1.114 dolar olan dünya ortalamasının oldukça altında.

Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen sağlık harcaması en fakir İslam ülkesindekinden neredeyse 29 kat fazla.

Bu dengesizlik sadece Batılı ülkelerle değil, İslam ülkelerinin kendi aralarındaki eşitsizlikte de gözlenmektedir. Örneğin Katar’da kişi başı sağlık harcaması 2.555 dolar iken Nijer’de sadece 29 dolar.

Bangladeş, Togo, Gambia, Pakistan, Burkina Faso gibi birçok ülkede bu rakam 40 doların altında.

EĞİTİM

2006-2016 döneminde İslam ülkelerinde ilkokul çağındaki erkek çocukların %17,2’si, kız çocukların %18,9’u okula gidememiş.

Somali, Çad, Burkina Faso gibi Sahra altı Afrika ülkelerinde kız çocuklarının en az %50’sinin okula gidemediği bilinmekte.

Buna karşın Türkiye, Kazakistan, Filistin, Endonezya, Kırgızistan gibi ülkelerde eğitimde cinsiyet ayrımcılığını sona erdiren politikalarla okula gidemeyen kız çocukların oranı %1’lerin altına düşmüş durumda.

***

Evet,  hâl-i pür melâlimiz

Doğu Türkistan’daki kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntılara başka bir yazıda değinmeyi murâd ettik.

Kalın sağlıcakla.